ALGEMENE VOORWAARDEN Peter Monten

Definities 1. Peter Monten: Peter Monten, gevestigd aan Vlierbessenstraat 2, 3940 Hechtel met KBO nummer BE0876478439. 2. Member/wederpartij/klant/koper: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke een abonnement heeft afgesloten en/of aankoop heeft verricht bij Peter Monten. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke zich heeft ingeschreven voor een cursus en/of voor toegang tot de unieke platform van Peter Monten. 3. Membership overeenkomst: Iedere tussen de wederpartij en Peter Monten tot stand gekomen overeenkomst waarmee Peter Monten zich jegens de wederpartij voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten en de levering van cursussen. 4. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Peter Monten als Affiliate is geaccepteerd om cursussen of producten onder de aandacht te brengen via de Affiliate site en/of link. 5. Affiliate site en/of link: De links via welke worden verschaft door Peter Monten en waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Peter Monten.

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere membership, opdrachtbevestiging, inschrijving per website, affiliate, workshop, overeenkomst, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Peter Monten, met maatschappelijke zetel te Adres Vlierbessenstraat 2, 3940 Hechtel en KBO-nummer BE0876478439 en haar klant, member of affiliate. Er kunnen altijd eventuele bijzondere voorwaarden opgemaakt worden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en een specifieke afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst welke is goedgekeurd via de plug & pay shop en waar werd aangevinkt akkoord te zijn met de algemene voorwaarden door de Klant.
  1.2 De klant en/of member en/of de affiliate wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door zich in te schrijven voor een dienst van Peter Monten. Een elektronische handtekening van de consument klant maakt hier deel van uit. De algemene voorwaarden van een klant, member en affiliate en ieder ander waarmee een overeenkomst wordt aangegaan worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig niet aanvaard door Peter Monten. De aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden impliceert de erkenning dat de eigen algemene voorwaarden niet tegenstelbaar zijn aan dat van Peter Monten.
  1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  2.1 Alle prijzen en contractvoorstellen van Peter Monten zijn vrijblijvend, deze gelden louter als inlichting en binden haar niet. De prijzen voor de workshops, membership en cursussen, krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door inschrijving voor de workshops, membership of door inschrijving als affiliate.
  2.2 Indien er enige wijziging door Peter Monten wordt doorgevoerd of hoe dan ook van de oorspronkelijke membership prijs of cursusprijs verschilt, wordt de wijziging of toevoeging van de oorspronkelijke overeenkomst als aanvaard en gesloten beschouwd, tenzij de member binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving voor de membership en/of cursus schriftelijk verklaart niet akkoord te zijn met de wijziging of toevoeging.
  2.3 De membership is doorlopend en wordt elk kwartaal automatisch verlengd. Consumenten members die zich wensen uit te schrijven moeten voor de 20ste van de maand in maand zich schriftelijk aan de hand van de opzegformulier dat ter beschikking wordt gesteld uitschrijven.
  2.4 Elke annulering van een membership dient schriftelijk te gebeuren via het opzegformulier en is slechts geldig mits dit binnen de termijn van de 20ste van de laatste maand geschiedt. Alleen de annuleringen die via dit opzegformulier worden ingevuld worden behandelt.

 3. Omschrijving te leveren abonnementen, cursussen en te verlenen diensten
  3.1 Een beschrijving van de te leveren diensten is opgenomen in een afzonderlijke factuur en/of overeenkomst tussen Peter Monten en de member.
  3.2 Het membership is momenteel niet opgezet.
  3.3 De cursus Bitcoin cursus is een online cursus. De cursus duurt max 4 uren. De koper krijgt tijdens de cursus 1-op-1 begeleiding. Hij krijgt inzichten in het huidig geldstelsel, leert Bitcoin aankopen, en beveiligd bewaren.
  3.4 Affiliates; Members en workshopnemers kunnen commissies verdienen door middel van het doorverwijzen naar de diensten van Peter Monten middels een Affiliate link.
  3.5 Onverminderd hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden, erkent en aanvaardt de member de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de factuur, inschrijfformulier en/of overeenkomst tussen Peter Monten en de cursist.

 4. Prijzen en betaling
  4.1 De diensten, memberships, workshops en affiliates worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de factuur (cfr. Art. 2.1 onderhavige algemene voorwaarden).
  4.2 De kosten van de Bitcoin cursus zijn inclusief BTW.
  4.3 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na verzending van de factuur bij gebreke waarvan de facturen als definitief aanvaard zullen worden beschouwd.
  4.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10 % per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  4.5 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Peter Monten zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, totdat Peter Monten de volledige betaling (incl. interesten en andere kosten) heeft ontvangen.
  4.6 Peter Monten zal in geval van herhaaldelijke stornering een derde partij (incasso, deurwaarder, ...) opdracht geven tot inning van de nog verschuldigde saldo.
  4.7 Wanbetalers zullen direct de toegang tot elke programma, membership, workshop en affiliate ontzegd worden. Een wanbetaler zal niet langer toegelaten worden in de door Peter Monten aangeboden diensten.
  4.8 Indien Peter Monten op enig moment twijfels of bedenkingen heeft omtrent de kredietwaardigheid van de koper, behoudt Peter Monten zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen of andere zekerheden te vragen.

 5. Levering
  5.1 Behoudens andersluidend dwingend recht of een uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst getekend door de koper en Peter Monten, wordt de datum van levering van de cursus, live sessies in beginsel als inlichting verstrekt en is aldus niet bindend. Pas zodra de rooster voor de live sessies vastgesteld is, zal de data op tijd gecommuniceerd naar de cursist, workshop afnemer, koper. Een vertraging in de levering door overmacht kan geen aanleiding geven tot enig boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 6. Controle, klachten en waarborg
  6.1 De koper verbindt zich ertoe om de geleverde e-books, fysieke werkboeken, live sessies, onmiddellijk te onderzoeken op de kwaliteit ervan en of deze overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van het product of dienst te aanvaarden bevestigt de koper dat het conform de orderbevestiging is.
  6.2 Klachten in verband met de levering en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij, dan wel uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen aan Peter Monten te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (bestel- en factuurnummer, melding van gebrek,...), bij gebreke waarvan Peter Monten elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
  6.3 De waarborg dekt evenwel niet: - het verkeerd gebruik van de community en/of live sessies of de; - de schade veroorzaakt door overmacht; - de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.
  6.4 Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van Peter Monten er enkel in dat de diensten en/of producten die als niet-conform worden erkend, naar keuze van Peter Monten kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige diensten en/of producten. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
  6.7 De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
  6.8 Voor alle ontevredenheid rond producten geldt 14 kalenderdagen teruggarantie.

 7. Intellectueel eigendom
  7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, beeldmateriaal, live sessie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Peter Monten en de klant berusten uitsluitend bij Peter Monten en of diens leveranciers en/of gastsprekers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
  7.2 De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen overeenkomst.
  7.3 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Monten de producten en resultaten van de diensten en/of community, de videobeelden en live sessies op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, delen, (door)verkopen, verveelvoudigen, kopiëren,verspreiden, reproduceren, publiceren of aan een derde beschikbaar stellen en/of overdragen op welke andere wijze dan ook. Het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die toegang geven tot de programma`s en diensten van Peter Monten is niet toegestaan. 7.4 De auteursrechten van het beeldmateriaal komen exclusief toe aan Peter Monten.
  7.4 De klant zal aanduidingen van Peter Monten of haar partners betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
  7.5 Bij overtreding van de voorwaarden met betrekking tot het intellectuele eigendom ben je Peter Monten direct een opeisbare contractuele boete verschuldigd van 1.000,- € per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan de koper toegang krijgt tot het programma, community en/of andere diensten en producten welke beschikbaar zijn na de koop van Peter Monten wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van exclusief content van Peter Monten op een openbaar, althans voor een groot publiek toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete 10.000,- € per overtreding. Daarnaast heeft Peter Monten dan het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade en zal het toegang tot de programma`s, diensten en/of producten voor de overtreder geblokkeerd worden. De overtreder heeft dan ook niet het recht tot terugvordering van de aankoopprijs.

 8. Eigendomsvoorbehoud
  8.1 Alle producten, materialen en benodigdheden, alsmede het beeldmateriaal waaronder ook de live sessies blijven volle eigendom van Peter Monten.
  8.2 De e-books en fysieke materiaal en overige benodigdheden gaan in eigendom over naar de koper op het moment van de integrale betaling van de facturen.

 9. Aansprakelijkheid
  9.1 Indien Peter Monten (met inbegrip van zijn/haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de koper/member, uit welke hoofde dan ook, is Peter Monten slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Peter Monten niet aansprakelijk.
  9.2 In het geval dat Peter Monten niet persoonlijk een live sessie kan verzorgen, zal Peter Monten zorgen voor een medewerker of gastexpert dat de live sessie zal overnemen zonder afbreuk te doen aan de waarde van de inhoudelijke live sessie. Peter Monten kan in dat geval niet aansprakelijk worden gehouden omdat zij voor een minstens even waardevolle live sessie zal zorgen.
  9.3 De aansprakelijkheid van Peter Monten is beperkt tot de factuurwaarde van de koper, althans tot het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  9.4 Peter Monten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst,gemiste besparingen, sluiten van de onderneming van de koper en schade aan derden).
  9.5 De koper vrijwaart Peter Monten voor eventuele aanspraken van derden.
  9.6 In geval van overmacht zal Peter Monten niet aansprakelijk zijn tegenover de koper en zal Peter Monten geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Peter Monten worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Peter Monten en de koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering van de diensten en/of producten door Peter Monten zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

 10. Ontbinding
  10.1 Peter Monten heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de koper; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper; (iv) bij misbruik van de community of van het beeldmateriaal en live sessies; (v) indien de koper weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door Peter Monten gevraagde zekerheden te stellen; of (vi) indien Peter Monten redenen heeft om te twijfelen dat de koper zijn verplichtingen jegens Peter Monten zal nakomen.
  10.2 In geval van ontbinding heeft Peter Monten tevens recht op een schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag als vergoeding voor de evt. kosten, rente, winstderving en schade die Peter Monten heeft geleden, onverminderd het recht van Peter Monten om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Peter Monten op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  10.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  10.4 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  10.5 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Gent